De beste aanbiedingen Advies op maat Groot assortiment Veilig en snel afhalen Ruime parkeermogelijkheid

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Vuurwerk Knaller Tilburg.
1. Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever die gebruik maakt van de goederen van deze webshop of onze fysieke winkel.
2. Onder ‘verkoper’ wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die detailhandel in consumentenvuurwerk uitoefent.
3. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en de verkoper.

Artikel 2: Vooruitbetaling en nakoming overeenkomst

1. De verkoper heeft het recht, voordat de levering en werkzaamheden aanvangen, vooruitbetaling(en) van Consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Consument tot maximaal de overeengekomen prijs.
2. De Overeenkomst is volledig nagekomen nadat consument de goederen heeft afgehaald met behulp van (een kopie van) het afhaalbewijs en een geldige legitimatie, alsmede aan alle leveringscondities voldoet, voor zover deze van toepassing zijn en nadat de verkoper de goederen op het afhaalbewijs aan consument ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 3: Recht van terughouding

1. Verkoper is bevoegd tot toepassing van het aan hem wettelijk toekomende recht van retentie (terughoudingsrecht) op voorwaarde dat de betaling door Consument niet tijdig en/of volledig is voldaan.
2. Wanneer verkoper rechtmatig het recht van retentie uitoefent is er geen sprake van niet nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 4: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de verkoper niet kan worden toegekend.
2. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
3. Een gedane vooruitbetaling zal worden terugbetaald, maar de consument is wel gehouden de reeds door de ondernemer gemaakt kosten te vergoeden voor zover deze ten goede van de consument zijn gekomen.

Artikel 5: Ontbinding

1. Tekortkoming van de verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 6: Afhaaltijd

1. De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, heeft de verkoper het recht de overeenkomst ongeldig te verklaren of andere goederen te leveren dan door de consument besteld.
3. Indien de overeenkomst door de verkoper ongeldig wordt verklaard na een vooruitbetaling van de consument, ontvangt deze zijn vooruitbetaalde bedrag retour.

Artikel 7: Betaling

1. Het aan de verkoper verschuldigde bedrag dient voor het afhalen van de bestelling te worden voldaan, tenzij de partijen anders overeenkomen.
2. Betaling vindt plaats via de (online) betalingsmogelijkheden die tijdens het bestelproces worden aangeboden, tenzij de partijen anders overeenkomen.
3. Het minimale orderbedrag is €30,-.

Artikel 8:  Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van vuurwerkproducten heeft de consument niet de mogelijkheid de overeenkomst (zonder opgave van redenen) te ontbinden. Dit heeft te maken met de aard van het specifieke product en de korte tijdsperiode waarbinnen de producten mogen worden verkocht en geleverd. 

Artikel 9: Garantie en keuring
1. De verkoper garandeert dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.
2. Voorts garandeert de verkoper dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.
3. De verkoper garandeert tevens dat alle geleverde goederen zijn geclassificeerd en goedgekeurd door TNO voor zover huidige regelgeving dat voorschrijft.
4. De verkoper garandeert de mededelingen die hij omtrent zijn product openbaar heeft gemaakt en/of (mede) ten behoeve van hem openbaar zijn gemaakt, alsmede de reclame-uitingen waarnaar hij verwezen heeft of waarvan hij anderszins de verwachting heeft gewekt dat de afnemer daarop kon vertrouwen.

Artikel 10: Gebreken; klachttermijnen
1. De consument is gehouden de gekochte goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren of de verkoper de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de verkoper er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.
2. De consument dient het onderzoek en de desbetreffende schriftelijke kennisgeving te doen uiterlijk vóór 5 januari van het jaar na aflevering.
De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de consument in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving, bedoeld als hierboven, tijdig te doen.
3. De prestatie van de verkoper geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de consument het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het hierboven bepaalde in acht heeft genomen.
Ook indien de consument tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan de verkoper worden geretourneerd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.
2. Tevens is de verkoper niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De verkoper is voorts niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument.
4. Indien de verkoper ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de consument c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal de consument de verkoper ter zake volledig vrijwaren en de verkoper alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
5. De aansprakelijkheid van de verkoper uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van drie maal het orderbedrag en mits deze aansprakelijkheid door de verzekering van de verkoper wordt gedekt.

Artikel 12: Toepasselijk recht bij geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Dealer en Consument, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Partiële nietigheid
1. Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.
2. Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

Artikel 14: Het aanbod:
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. Vuurwerk Knaller Tilburg is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Vuurwerk Knaller Tilburg gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Vuurwerk Knaller Tilburg niet.
3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vuurwerk Knaller Tilburg kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

Artikel 15: Diversen
1. Gratis vuurwerk wordt door de verkoper zelf bepaald en geldt alleen in de voorverkoop periode tot en met 26 december 2022
2. Vuurwerk Knaller Tilburg heeft voldoende voorraad, maar mocht er toch een door u besteld artikel zijn uitverkocht, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel. 
3. Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepaling zijn voorbehouden.
4. De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.
5. Aan personen jonger dan 16 jaar mag geen vuurwerk (CAT. 2 ) verkocht worden. Zorg er dus voor dat u uzelf kunt legitimeren.

Artikel 16: Privacy Statement
1. De verkoper zal geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument daartoe op enige wijze toestemming heeft gegeven.
2. Welke Gegevens? Tenzij je uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd, beperkt Vuurwerk Knaller Tilburg zich enkel tot de registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling, betaling en de communicatie met de consument. Vuurwerk Knaller Tilburg draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in art. 8 van de Wet Persoonsregistraties.
3. Wie hebben toegang tot de gegevens? Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Vuurwerk Knaller Tilburg zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.
4. Jouw rechten ten aanzien van de registratie. Op schriftelijk verzoek van de geregistreerde zullen wij je binnen een maand schriftelijk mededelen welke gegevens van je zijn opgenomen en in welke registraties. Indien wij of derden door inzage in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de inzage beargumenteerd weigeren. Als geregistreerde word je van dit besluit binnen een maand na verzoek om inzage, schriftelijk op de hoogte gebracht.
5. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd. Verzoek kan ingediend worden via het contact formulier.
6. Adreswijzigingen kunnen schriftelijk dan wel per e-mail worden doorgegeven aan Vuurwerk Knaller Tilburg, onder vermelding van je oude en nieuwe adres.. We verwerken dit vervolgens in ons systeem.